GDPR

Personuppgifter & Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

Vad är en personuppgift?
Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde. Ryggakuten AB har fastslagit följande integritetspolicy 10 Januari 2019 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter. Om något är svårt att förstå eller otydligt är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Ryggakuten AB (nedan kallad Ryggakuten) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Ryggakuten ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Ryggakuten behandlar personuppgifter för: Bokningar Vi sparar bokningar i vårt system i syfte att följa gällande patientjournallag. (Rättslig förpliktelse) Journaler Vi för journaler på våra behandlingar i enlighet med gällande patientjournallag. (Rättslig förpliktelse) Bokföring Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag. (Rättslig förpliktelse)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Ryggakuten säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part utan berördas tillåtelse. Alla anställda har denna information och har i samband med sina anställningsavtal signerat att de inte lämnar ut personuppgifter. I det fall som uppgifter lämnas ut är det till berörda myndigheter eller försäkringsbolag på uppdrag eller initiativ av den berörde själv.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Ryggakuten behåller uppgifterna enligt lag. Journaluppgifter sparas så länge som det existerar en patientkontakt.

Vilka rättigheter har du?
Du som patient hos Ryggakuten har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få en journalkopia avseende bolagets behandling av dina personuppgifter.
Ryggakuten ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har också rätt att bli raderad:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för – Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
– Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Uppdatering
Integritetspolicyn kan med tiden behöva uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av Ryggakutens Integritetspolicy på vår hemsida.

Om du vill veta mer
Har du frågor om Ryggakutens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Patrick Larsson på patrick@ryggakuten.com Uppdaterad 24/10/2023.